вівторок, 17 жовтня 2017 р.

Висновки про педагогічну та методичну діяльність

Висновок про педагогічну та методичну діяльність

учителя української мови та літератури
Глухівської загальноосвітньої школи
I-III ступенів 6 Глухівської міської ради Сумської області
Балюк Валентини Єгорівни
Балюк Валентина Єгорівна, 1960 року народження, освіта вища, у 1981 році закінчила Сумський педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Українська мова та література», здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури.
Після закінчення інституту працювала на посаді вчителя української мови та літератури в Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області, а з 1991 року – у  Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області.
Висококваліфікований, талановитий  педагог. На даний час має 36 років педагогічного стажу, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель». Досконало володіє сучасними методами викладання української мови та літератури, що ґрунтуються на принципах особистісно орієнтованого навчання та активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Керуючись пояснювальною запискою оновленої програми з української мови та літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Концепцією національно-патріотичного виховання,  ідеями концепції "Нова українська школа", учитель особливу увагу приділяє проблемному навчанню, формуванню національної свідомості та самосвідомості учнів.
Творчий пошук, прагнення до неординарного розв’язання методичних проблем, пробудження в учнів інтересу до вивчення мови, розвиток у них мовного чуття – така, загалом, робоча програма вчителя. Валентина Єгорівна йде сміливо на апробацію нових технологій навчання й виховання, уміє визначати  переваги й недоліки кожної з них. Учитель надає  перевагу інтерактивним технологіям, виділяючи технологію критичного мислення, оскільки основним завданням сучасної освіти вбачає формування в школярів умінь вирішувати складні проблеми, порівнювати альтернативні точки зору, приймати правильні рішення. Тому й працює над вирішенням науково-методичної проблеми "Використання традиційних та інноваційних підходів у формуванні творчих здібностей креативної особистості нової школи на уроках української мови та літератури".
Проблемно-пошуковий метод подачі нового матеріалу вміло реалізовує на основі індивідуальних та групових форм роботи. Результативно працює  з обдарованими дітьми, основну увагу зосереджує на розвитку їх творчих здібностей. Ефективно використовує нестандартні завдання. Більшість її уроків – тематичні, розвиваючі, мають практичне спрямування.
 Учні Балюк Валентини Єгорівни мають глибокі знання з української мови та літератури,  неодноразово ставали переможцями й призерами міських, обласних олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт при Сумському територіальному відділенні МАН, творчих конкурсів, успішно складають ЗНО. Багато випускників учителя навчаються на факультетах україністики у вузах України.
Любить дітей, надає великого значення підготовці та проведенню позакласних заходів. Охоче ділиться досвідом роботи з вчителями школи, міста. Досвід педагога вивчено й узагальнено методичним кабінетом відділу освіти Глухівської міської ради. Тісно співпрацює з викладачами кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного  університету імені Олександра Довженка, постійно цікавиться та застосовує в практичній діяльності сучасні наукові дослідження учених Л.Мацько, О.Семеног.    Активний член міського методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, наставник молоді. Науковість, глибина, ґрунтовний виклад властиві її виступам на засіданнях предметної кафедри, міських семінарах, творчих зустрічах, конференціях.
Завідувач шкільним кабінетом української мови та літератури, що за підсумками міського огляду-конкурсу навчальних кабінетів у 2015-2016 навчальному році визнаний одним із кращих.
Результати дослідження методичної проблеми були висвітлені у фахових виданнях ( 1. Компаративний метод як один зі способів аналізу літературного твору. Актуальні питання мистецької освіти та виховання : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017.
2. Формування читацької культури старшокласників на уроках української літератури. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – №1(11) 2016 р.) та в збірниках тез Міжнародної та Всеукраїнської науково-практичних конференцій (1.Щодо принципів формування мовленнєвої культури  учнів старших класів.Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи. – V Всеукраїнська конференція студентів і молодих вчених. – Тези доповідей. – Дніпро: Університет ім. Альфреда Нобеля. – 2017.
2.Використання елементів компаративного аналізу на уроках української літератури як засіб формування в учнів полікультурної  компетентності. Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи. – ІV Всеукраїнська конференція студентів і молодих вчених. – Тези доповідей. – Дніпро: Університет ім. Альфреда Нобеля. – 2016.
 3.До питання розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.
Материалы 1 Междунар. научно-практ. конфер. «Воздействие социальной среды на воспитание и формирование личности: классические и инновационные подходы к изучению проблематики (20-21 дек. 2012 г.) Донецк: Изд-во «Ноулидж» Донецк. отдел.)
Нагороджена Грамотою Міністерства освіти України, Грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2012, 2013, 2016 рік), Грамотами відділу освіти Глухівської міської ради , має подяки Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 
Балюк Валентина Єгорівна постійно працює над удосконаленням фахового почерку, методичного стилю.
Голова шкільного  МО вчителів                         С. М.  Надточій
української мови та літератури